Informasjon fra Negotia Telenor vedrørende organisasjonsendringer og nedbemanninger i Telenor Norge AS

Bakgrunnen for endringene er fokus på effektivisering og å få til en ny organisasjons - og driftsmodell for Telenor Norge AS.Telenor Norge AS skal nedbemanne med ca 170 årsverk. Den styrte nedbemanningen kommer hovedsakelig i divisjonene Business, Mobile, Fixed & TV og Security Wholesale & Regulatory. Negotia har vært med i prosessene i form av informasjonsmøter og drøftingsmøter. Negotia er sterkt bekymret for den store bemanningsreduksjonen i Telenor Norge AS. Forslaget ble behandlet 4. mars i styret i Telenor Norge AS. Forslaget ble vedtatt mot ansattrepresentantenes stemmer. Dersom det er spørsmål kan tillitsvalgte kontaktes. Kontaktinfo finner dere under "Om avdeling Telenor"

Styrerepresentant i Telenor ASA

Anita Steine, som er hovedtillitsvalgt for Negotia i Telenor ASA, er valgt til styret i Telenor ASA. Hun ble valgt blant ansattrepresentantene i bedriftsforsamlingen 07.05.19 og er valgt for to år. Vi ønsker henne lykke til!